Forretnings betingelser

Storm Transport & Service (”STS”) forretningsbetingelser gælder for alle transport- og lageropgaver (”Opgaver”), som udføres af STS eller tredjepart, som udfører opgaver på vegne af STS.

Udførelsen af Opgaver

Godset afhentes efter aftale med STS. Kunden klargør godset til aftalt tid og sted. Ved ventetid faktureres der efter STS prisliste Alt gods skal vare forsvarligt emballeret og pakket.

De særlige vilkår og krav til gods omfattet af en enkelt Opgave, vil fremgå af den enkelte aftale mellem STS og dennes kunde. Såfremt disse krav ikke er overholdt af kunde, forbeholder STS sig retten til at notere dette i fragtbrevet, med angivelse af, at godset alene transporteres på kundens ansvar, eller i værste fald annullere Opgaven i sin helhed.

Lastningsområdet skal være forsvarligt og sikkert for, at STS kan udføre arbejdsopgaven. STS kan nægte opgaven, hvis chaufføren ikke føler, at det er forsvarligt at udføre den.

Kunden skal give STS al information om godset på fragtbrev eller mail. Fragtbrev laves i 3 eksemplarer. Det er kundens ansvar at udfylde fragtbrevet korrekt og fyldestgørende med de relevante oplysninger, der må være til godset.

Er volumen eller vægten ikke angivet korrekt, kan STS korrigere prisen for Opgaven i henhold til STSs prisliste.

Levering hos kundens kunde.

Leveringsstedet skal være præcist beskrevet på et fragtbrev med navn, firmanavn, adresse og evt. port.nr. Fragtbrev skal udførligt udfyldes i 3 eksemplar med alle oplysninger om afsender, modtager og informationer om godset. Skal leveringen foregå til et specifikt klokkeslæt eller dato skal dette være påført fragtbrev.

Hvis ikke andet er aftalt er det levering til kantsten eller port/dør af gods, der manuelt kan håndteres af chaufføren. Levering af pallegods er som udgangspunkt fra lift/skydedør af bil.

Skal levering foretages op eller ned af trapper, såsom kældre og etageejendomme, vil der blive faktureret for dette tidsforbrug, efter gældende prisliste, ud over den på forhånd aftalte pris. Alle Opgaver udføres som udgangspunkt med én chauffør på bilen.

Udlevering af gods kræver en underskrift fra modtager, hvis andet ikke er aftalt med kunden. STS vil returnere godset til kunden eller til STSs lager, hvis leveringen ikke kan lade sig gøre på grund af uforudsete årsager. Kunden kan give fuldmagt til STS, hvorefter levering kan foretages uden modtagers underskrift. I disse tilfælde leveres Godset alene på kundens ansvar. STS kan ikke stilles til ansvar for bortkomst, beskadigelse, forsinkelse mm.

STS er ikke ansvarlig for overskridelser af leveringsfrist, der sker pga. force majeure, herunder vejarbejde, køkørsel, lukket vareindlevering mm. Udgifter til broer, færger og vejafgift vil blive viderefaktureret til kunden. Tidsforbrug på færge faktureres særskilt efter gældende prisliste.

Reklamation

Ved synlig skade på godset skal reklamationen ske straks ved modtagelse. Skaden registreres på fragtbrev eller følgeseddel. Ved bortkomst skal reklamationen ske skriftligt inden for 7 dage fra endelig leveringen. Beskadiget gods skal kunne besigtiges af STS for dennes vurdering. Er dette ikke muligt, hæfter STS ikke for skader uanset deres formodede, eller faktiske, årsag.

Erstatning

STS følger den til enhver tid gældende CMR lovgivning. Herunder de beløbsmæssige begrænsninger, der den 01.03.2017 udgør SDR 8,33 pr kg. (Opdateret SDR kurs kan findes på nationalbankens hjemmeside) Under alle omstændigheder begrænses ethvert erstatningskrav fra kunden til maksimalt det aftalte fragtbeløb. Forældelse af krav sker efter 1 år. Modregning i krav kan ikke finde sted.

Forsikring af Godset

Overstiger værdien af godset SDR 8,33 pr.kg er det kundens ansvar at forsikre godset. STS har intet ansvar for dette.

Tvist

Tvister og uoverensstemmelser, der måtte udspringe af nærværende betingelser eller individuelle aftaler mellem STS og dennes kunder skal afgøres ved Odense Byret under anvendelse af dansk national lovgivning.

Afregning og Betalingsbetingelser

Afregningen foregår efter forudgående skriftlig aftale imellem STS og kunden

Olietillæg følger DTLs månedlige opdateringer. Ved prisstigninger som er uden for STS kontrol kan der med dags varsel ske ændring i den aftalte pris for Opgaven, så denne korrigeres for førnævnte stigninger.

Betaling er 14 dage fra udstedelse af faktura fra STS, hvis andet ikke er aftalt. Kunden faktureres samtlige omkostninger, der må have været ved fragten, såsom transporten, tillæg og andre ydelser/afgifter jf. nærværende Forretningsbetingelser. Ufranko transport opgaver hæfter kunden for, hvis modtageren nægter modtagelsen.

STS tilgodehavende, jf. fremsendt faktura, forrentes med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen. For hvert rykkergebyr lægges der 100 kr. på i administrationsomkostninger.

 

Afvigelser fra disse forretningsbetingelser skal laves skriftligt imellem STS og kunden i en særskilt aftale.

CMR loven vil i tilfælde af tvister imellem STS og kunden altid gælder forud for forretningsbetingelserne.

© Copyright Storm Transport & Service - Læs vores Privatlivspolitik