Privatlivspolitik for Storm Transport & Service

Introduktion

Hos Storm Transport & Service værner vi om privatlivets fred og vi beskytter personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Når vi behandler personoplysninger, sker dette i overensstemmelse med god databehandlingsskik og vi overholder reglerne, som siger, at behandlingen skal være lovlig, rimelig, gennemsigtig og proportionel.

Vores målsætning

Vi sætter en stor ære i, at værne om privatlivets fred. Det er vores misson, at der hele tiden bliver fulgt op beskyttelsen, så personlige og private oplysninger ikke kommer i hændernde på uvedkommende.

Databeskyttelsesregler

Vi behandler personlige oplysninger efter gældende behandlingsprincipper, hvilket er i overensstemmelse med persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF).

Indsamling
Vi indsamler kun personlige oplysninger, som har et reelt formål og anvender kun oplysningerne til dette formål. Vi oplyser altid den registrerede om, hvilke oplysninger vi har brug for og hvad vi bruger dem til – gennemsigtighed og proportionalitet.

Opbevaring
Vi opbevarer personlige oplysninger, så længe de tjener et reelt formål og så længe formålet er begrænset til det oprindelige formål, som er oplyst da oplysningerne blev indsamlet – opbevaringsbegrænsning.

Deling
Vi hverken sælger eller deler personlige oplysninger med andre. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvor der ligger et samtykke eller der foreligger et retligt grundlag til videregivelsen.

Risici forbundet med databeskyttelse
Som en del af vores ansvar, sørger vi altid for at optimere databeskyttelsen, så der vil være så lidt risici forbundet med behandlingen som muligt. Vi fører intern fortegnelse over virksomhedens behandlingsaktiviteter, hvor vi redegør for vores organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger – ansvarlighed.

Brud på datasikkerheden
Skulle der ske brud på datasikkerheden, er det vores ansvar, at sørge for at stoppe bruddet så hurtigt som muligt samt danne et overblik over, i hvilket omfang bruddet implicerer personlige oplysninger.

Generelle retningslinjer for ansatte
Ansatte i Storm Transport & Service er alle underlagt tavshedspligt i forbindelse med arbejdet med persondata. Ansatte tilgår kun data som har et reelt formål med deres arbejdsopgave.

De registreredes rettigheder
Vi sørger for at informere samt støtte de registrerede i forbindelse med efterlevelse af deres rettigheder.

Gennemsigtighed
Som registeret hos Storm Transport & Service, har de registrerede altid krav på at vide, hvilke oplysninger vi har på dem, samt til hvilket formålet oplysningerne er indsamlet. Kravet om gennemsigtighed bliver efterlevet i skriftlig form, ved indgåelse af samarbejde eller ved kontakt via hjemmesiden.

Oplysningspligt
Som dataansvarlig for personlige oplysninger, har den registrerede krav på, at vide hvem der indsamler oplysnignerne. Vi opgiver ved indgået samarbejde følgende:

 • Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige
 • Formålene med behandlingen samt vores retsgrundlag for behandling
 • Vi oplyser hvis vi videregiver dine personlige oplysnigner til andre, hvor det er relevant
 • Vi oplysninger hvor længe vi opbevarer de personlige oplysninger
 • Vi oplyser om den registeredes ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi har på dem
 • Vi oplyser om retten til at trække et samtykke tilbage, hvis behandlingen sker på grundlag af dette
 • Vi oplyser om den registereres ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Ret til berigtigelse
Alle registrerede, har ret til at få sine urigtige oplysninger rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)
Den registererede har ret til at få oplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Oplysninger kan uden videre blive slettet hvis:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål de blev indsamlet til
 • Hvis oplysningerne er baseret på samtykke og den registrerede trækker sit samtykke tilbage, hvorved der ikke findes andre retslige grundlag for at fortsætte behandlingen
 • Behandlingen er ulovlig

Ret til dataportabilitet
Den registrerede har ret til at få sine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse data transmitteret til en anden dataansvarlig uden hindring fra den nuværende dataansvarlige som personoplysningerne er givet til. Den registrerede kan udøve denne ret når følgende gør sig gældende:

 • Behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt
 • Hvis behandlingen foretages automatisk
 • Hvis det er teknisk muligt

Brug af databehandler
Hos Storm Transport & Service kan vi i nogle tilfælde have behov for at anvende en databehandler til at behandle data for os. Vi instruerer nøje vores eventuelle databehandlere, hvormed de kun må behandle data efter dokumenteret instruks fra os.

Kontaktperson
Ønsker en registreret at tage kontakt til os, dette kan være i forskellige henseender relateret til persondata, skal denne kontakt ske til følgende:

Storm Transport & Service
Søren Storm
Lindeskovgyden 30, 5260 Odense S
info@transportogservice.dk
Tlf.: 21226213
CVR: 34235236

Oplysninger om dataansvarlige
Storm Transport & Service
Lindeskovgyden 30, 5260 Odense S
info@transportogservice.dk
Tlf.: 21226213
CVR: 34235236

© Copyright Storm Transport & Service - Læs vores Privatlivspolitik